- skrypt z jasnym tłem:
Wybierz kategorię
Kondensatory SMD MKT
LED Paski świecące
Ledbright
Moduł kamery
Pozostałe
Producent
Towar dnia
Zestaw rezystorów SMD 1206 1% zakres od 100K-10M [102 wartości po 25sztuk]
62,73 zł z VAT
51,00 zł netto
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

RCS ELEKTRONIK

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 

2. Właścicielem Sklepu jest: RCS ELEKTRONIK Czesław Szczlina

 

z siedzibą: Warszawa ul. Wolumen 53/44

 

NIP: 553-000-48-47

 

REGON: 070083394

 

Zaświadczenie: Wpis do ewidencji gospodarczej, wydanej przez: Burmistrz Miasta w Żywcu

tel. +48.22.835-55-22, adres email: sklep@rcs-elektronik.com.pl

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (po dodaniu produktu do koszyka doliczany jest podatek VAT).

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

 

§2

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

•poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

•emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. W przypadku niejasności w opisie towaru lub braku dodatkowych danych technicznych, klient ma prawo zwrócić się do sklepu o dodatkowe informacje poprzez email lub formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

5. Klient w zamówieniu musi określić typ dokumenty sprzedaży który chce otrzymać (Faktura/Paragon), jeśli tego nie uczyni, sprzedający wystawia domyślnie paragon jako dokument sprzedaży. W przypadku pomyłki ze strony zamawiającego, możliwe jest wystawienie faktury VAT po odesłaniu do sprzedającego - oryginału paragonu fiskalnego na swój koszt.

 

6. Dokument sprzedaży należy bezwzględnie zachować w przypadku późniejszych reklamacji.

 

 

 

§3

 

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru wyłącznie formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw i obowiązują wyłacznie na terytorium RP.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

4. Zakupiony towar wysyłamy zawsze w jednej paczce/liście, wyjątek stanowi sytuacja gdy waga lub gabaryt przewyższa określone parametry. W takim przypadku zawsze Sprzedający kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia dodatkowych warunków dostawy.

 

 

 

§4

 

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Formę wysyłki określa klient, wybierając ją z dostępnej listy w ostatnim etapie zamówienia. Z aktualną listą dostępnych form dostawy, klient może zapoznać się w zakładce Koszty dostawy. Jeśli adres dostawy podany w zamówieniu nie obejmuje terytorium RP, stosowany jest aktualny cennik wybranej firmy wysyłkowej (powiększonym o podatek Vat).

 

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. Przy odbiorze zamówienia w siedzibie firmie nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą/kredytową.

 

3. W przypadku płatności elektronicznych na konto bankowe, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Wybierając płatność zwykłym przelewem bankowym, płatność ta winna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (numer konta bakowego podany jest w wiadomości email po zakupie oraz na stronie kontakt).

 

4. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera pod względem uszkodzeń mechanicznych. Jeśli takowe wystąpiły, sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji wobec firmy dostarczającej zamówienie.

 

 

 

§5

 

Reklamacje

 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy:

- telefonicznie (dotyczy drobnych pomyłek przy pakowaniu)

- pod adresem Email: sklep@rcs-elektronik.com.pl

- formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- numer konta bankowego na który zostanie dokonany zwrot kosztów odsłania towaru

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać reklamowany towar do Sklepu (na koszt Sklepu - wybierając najtańszy sposób dostawy oferowany przez sklep), wraz z opisem niezgodności w formie pisemnej (wzór pisma dostępny w zakładce Reklamacje i zwroty).

 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Zwrot poniesionych przez klienta kosztów dostawy reklamowanych towarów, zwracany jest na rachunek bankowy podany w piśmie reklamacyjnym.

 

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

 

§6

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (z późniejszymi zmianami), oraz nowelizacją z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.

 

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) dostępny jest pod adresem:
http://www.rcs-elektronik.com.pl/pdf/odstapienie_od_umowy_rcs_elektronik.pdf

 

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koszt dostawy do sklepu ponosi kupujący.

 

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

 

 

§7

 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

4. Po zakończeniu sprzedaży państwa dane nie są już przetwarzane ani przekazywane innym podmiotom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z dnia 29 siernia 1997r. z późniejszymi zmianami, (Strona sejmu - tekst jednolity) .

 

 

 

§8

 

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zamieszczone w sklepie: nazwy firm , znaki towarowe oraz dokumentacja techniczna zostały użyte wyłącznie w charakterze informacyjnym jednocześnie respektując prawa ich prawowitych właścicieli.

 

 

 

§9

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem RP.

 

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

 

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

7. Sprawy nie ujęte w regulaminie sklepu regulują odpowiednie ustawy, a w szczególności:

 

Ustawa o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)  z dnia 30 maja 2014 roku.

 

8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
17051864
Aktualna Data: 2024-07-21 11:24
© RCS Elekronik. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.